Pomorska Okręgowa Izba Architektów - strona główna

Architekci » Członkowstwo w Izbie

Poradnik Polski Ład dla architektów
29.04.2022, 10:35:15

Szanowni Państwo,

W załączeniu pismo Sekretarza Krajowej Rady Izby Architektów RP, arch. Wojciecha Gwizdaka dot. opracowania pt. Poradnik Polski Ład dla architektów. 


Poradnik dostępny jest na stronie internetowej IARP:

https://www.izbaarchitektow.pl/pokaz/poradnik_polski_lad_dla_architektow,1808/

Biuro POOIA RP

Pomoc prawna dla członków POOIA RP
04.04.2022, 13:34:42

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w ramach ochrony i pomocy prawnej członkom Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP, Izba gwarantuje następującą pomoc prawną:

         I. Porady prawne dla członków POOIA RP udzielane przez Kancelarię prawną

Porady prawne udzielane w formie e-mailowej lub telefonicznej, w każdy czwartek w godz. 15:00-17:00.

Pisma Ministerstwa Rozwoju dot. nadzoru autorskiego, zawieszenia składek i OC, umów zawartych w trybie PZP
04.02.2022, 15:48:59

Szanowni Państwo,

W załączeniu znajda Państwo pisma Ministerstwa Rozwoju dot. nadzoru autorskiego, zawieszenia składek i OC, umów zawartych w trybie PZP.

Biuro POOIA RP

Informacja dot. ubezpieczenia OC Architektów
04.02.2022, 15:42:05

Szanowni Państwo,

Architekci IARP,

W związku z pojawiającymi się pytaniami, dotyczącymi obowiązku ubezpieczenia architektów IARP informuje:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, każdy architekt, który jest aktywnym członkiem IARP tj. został wpisany na listę architektów w okręgowej izbie architektów, musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Przerwa w wykonywaniu czynności zawodowych w wyniku epidemii koronawirusa, nie zwalnia z ustawowego obowiązku ubezpieczenia.

Biuro POOIA RP

 

Wysokość opłat w 2022 r.
20.12.2021, 16:32:54

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Krajowa Rada Izby Architektów RP ustaliła wysokość opłat obowiązujących w Izbie Architektów RP w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 r. :

 • wpis na listę członków Izby - 520 zł
 • ponowny wpis na listę członków Izby - 1290 zł
 • przywrócenie w prawach członka Izby po okresie zawieszenia - 520 zł
 • składka członkowska  - 83 zł miesięcznie
 • składka członkowska dla osób zawieszonych - 8,30 zł miesięcznie

W/w opłaty należy uiszczać na konto nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205 (podając w tytule przelewu imię i nazwisko lub nr członkowski oraz za co jest to opłata).

Biuro POOIA RP

Druki do pobrania: wpis, zawieszenie, skreślenie, ponowny wpis
20.08.2021, 14:12:45

Druki do pobrania:

 1. Oświadczenie o miejscu zamieszkania
 2. Wniosek o wpis na listę członków
 3. Wniosek o zawieszenie w prawach członka
 4. Wniosek o przywrócenie w prawach członka
 5. Wniosek o skreślenie z listy członków
 6. Wniosek o ponowny wpis na listę członków
 7. Oświadczenie o zamiarze świadczenia usług transgranicznych
 8. Wniosek o zmiane danych
Wpis, ponowny wpis, zawieszenie, skreślenie - podstawowe informacje
28.01.2021, 14:47:54

Szanowni Państwo,

Zawieszenie w prawach członka na wniosek, zawieszenie w prawach członka z tyt. COVID, przywrócenie w prawach członka, skreślenie z listy członków, wpis oraz ponowny wpis jest dokonywany na pisemny wniosek. Wniosek można złozyć osobiście w siedzibie Izby lub przesłać pocztą tradycyjną. 

Przywrócenie w prawach członka oraz ponowny wpis może nastąpić, gdy zostanie złożony wniosek, uiszczona opłata manipulacyjna oraz zostaną uregulowane ewentualne zaległości składkowe.

Regulamin działalności zapomogowej POOIA RP
28.01.2021, 13:36:01

Szanowni Państwo,

W załączeniu zamieszczamy regulamin działalności zapomogowej POOIA RP.

Biuro POOIA RP

Tarcza antykryzysowa
15.04.2020, 12:20:54

Szanowni Państwo,

W załączeniu zamieszczamy opracowanie adwokat Dominiki Szumały dot. tarczy antykryzysowej.

Biuro POOIA RP

Terminy sądowe i procesowe dla architektów w czasie pandemii
15.04.2020, 12:18:05

Szanowni Państwo,

W załączeniu zamieszczamy opracowanie adwokat Dominiki Szumały dot. terminów sądowych i procesowych dla architektów w czasie pandemii.

Biuro POOIA RP

Dot. faktur elektonicznych
04.07.2019, 12:50:00

Szanowni Państwo,

Krajowa Rada Izby Architektów RP informuje, iż w dniu 18 kwietnia 2019 r. weszły w życie przepisy Ustawy z dnia 09 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. poz. 2191), zgodnie z którymi zamawiający ma obowiązek przyjmować ustrukturyzowane faktury elektroniczne wystawiane w ramach realizacji zamówienia publicznego.

Dostęp do Bazy Polskich Norm
27.03.2019, 16:09:23

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 13 lutego 2019 r. została udostępniona Baza Polskich Norm, zapewniająca bezpłatny dostęp dla wszystkich architektów IARP.

Dostęp do norm uzyskać można po zalogowaniu do systemu poprzez portal www.izbaarchitektow.pl lub www.warsztatarchitekta.pl (dane do logowania, aby pobrać zaświadczenie o przynależności do Izby). Następnie należy kliknąć zakładkę nr 8 "Polskie Normy".

Informacja dot. opłat z tytułu członkostwa w IARP dla rodziców i przyszłych rodziców
15.01.2016, 15:07:28

Szanowni Państwo,

Warunkiem zwolenienia z opłat jest złożenie wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składki członkowskiej w okresie zawieszenia. Wniosek powinien zawierać oświadczenie, iż w okresie zawieszenia nie będą wykonywane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

W załączeniu zamieszczamy uchwaę nr 5 VI Programowo-Budżetowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnis 06.12.2014 r. dot. opłat z tytułu członkostwa w IARP dla rodziców i przyszłych rodziców.

Biuro POOIA RP

Świadectwo Rejestracji
26.08.2014, 13:15:13
ARCHITEKT IARP
24.05.2013, 13:22:58

Szanowni Państwo

Członkowie Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP

Wobec faktu używania tytułu „Architekt” przez wiele osób oraz podmiotów prowadzących działalność projektową (należą do nich absolwenci studiów architektonicznych magisterskich i licencjackich nie posiadający uprawnień projektowych, architekci wnętrz, a także absolwenci techników o profilu architektonicznym) Krajowa Izba Architektów RP podjęła kroki w celu ochrony tytułu zawodowego architekta. Chodzi o to aby tytuł ten w odniesieniu do członków Izby Architektów, posiadających stosowne uprawnienia, a także przestrzegający określonych zasad dotyczących uprawiania tego zawodu, kojarzony był z właściwym zakresem działań, uprawnień i odpowiedzialności na polu projektowym. Jak wiemy jest to zawód chroniony przez Unię Europejską i zaliczony do ośmiu tzw. zawodów sektorowych. Sprawa ochrony prawnej tytułu „Architekt IARP” została już zgłoszona do Europejskiego Urzędu Patentowego. Procedura zastrzeżenia tego tytułu będzie trwała co najmniej pół roku. Zgodnie z otrzymaną informacją z Krajowej Izby Architektów RP nazewnictwa "Architekt IARP" można już używać i nawet należy to robić. Jak tylko procedura w Urzędzie Patentowym zostanie zakończona, zostaniemy o tym poinformowani przez Krajową Izbę Architektów RP. Będziemy też informować nie tylko członków Izby Architektów, ale także opinię publiczną tak, aby wiedza i świadomość roli architekta, jego uprawnień oraz odpowiedzialności nie budziła wątpliwości.

Z upoważnienia Przewodniczącego Rady

Biuro POOIA RP

Informacja Min. Finansów
16.02.2012, 14:55:53

Informujemy, że zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego nr FN-201/SE/ML/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. skierowanego na ręce Prezesa Izby Architektów, które otrzymaliśmy z Biura KRIA w dniu 20 marca 2007 r.:

"(...) Podatnicy w tym również architekci, prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, wydatki związane za składkami na rzecz organizacji do których przynależność jest obowiązkowa, mogą uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów. Zgodnie z bowiem ogólną zasadą określoną w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania, albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy".

Architekci posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
03.04.2009, 13:40:23

Przypominamy kolegom architektom, że mając, obok architektonicznych, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi i chcąc wykonywać samodzielne funkcje techniczne zarówno jako architekt jak też jako kierownik budowy należy być wpisanym do dwóch izb: Izby Architektów – przy projektowaniu i Izby Inżynierów Budownictwa – przy kierowaniu robotami budowlanymi.

Konieczność tę określa art. 5 ust 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

Informujemy jednocześnie, że wykonywanie funkcji kierownika budowy bez przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa stanowi naruszenie zasad etyki zawodowej i może skutkować odpowiedzialnością dyscyplinarną w Izbie Architektów oraz jest występkiem, za które grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.( art. 91 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane).