Pomorska Okręgowa Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 04.07.2019 | Aktualizacja: 04.07.2019, 12:50:00

Dot. faktur elektonicznych

Szanowni Państwo,

Krajowa Rada Izby Architektów RP informuje, iż w dniu 18 kwietnia 2019 r. weszły w życie przepisy Ustawy z dnia 09 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. poz. 2191), zgodnie z którymi zamawiający ma obowiązek przyjmować ustrukturyzowane faktury elektroniczne wystawiane w ramach realizacji zamówienia publicznego.

Obowiązek odbierania przez zamawiających ustrukturyzowanych faktur elektronicznych dotyczy:

  • od 18 kwietnia 2019 r. – zamówień publicznych o wartości równej lub powyżej 30 000 euro;
  • od 1 sierpnia 2019 r. – zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 30 000 euro. Obowiązek odbierania przez zamawiających ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy nie stosuje się do:
  • zamówień publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 5 i 5b oraz art. 4b ust. 1 pkt 1-3, 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych;
  • umów koncesji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi;
  • postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, postępowań o zawarcie umowy koncesji, wszczętych przed dniem 18 kwietnia 2019 r. i do umów zawartych w wyniku takich postępowań.

 

Przepisów niniejszej ustawy nie stosuje się do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, postępowań o zawarcie umowy koncesji oraz postępowań w sprawie wyboru partnera prywatnego, wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, i umów zawartych w wyniku takich postępowań.

Do realizacji powyższego obowiązku służy bezpłatna Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) - efaktura.gov.pl, pozwalająca na odbiór i wysyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych dokumentów pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami zamówień publicznych. Portal efaktura.gov.pl jest częścią realizowanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Logistyki i Magazynowania projektu „Platforma pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych” (nr POPC.02.01.00-00-00-193 Warszawa, ul. Stawki 2A Tel.: +48 22 827 85 14, Tel. +48 22 827 62 42 NIP: 525-22-28-219 Regon 017466395 Konto: PKO BP SA X O/W-wa Nr 10 1020 1013 0000 0102 0003 2359

0047/16). Celem głównym projektu jest wdrożenie obowiązkowego odbioru faktur elektronicznych przez administrację publiczną, wynikającym z wypełnienia nałożonego na Polskę i inne kraje członkowskie Unii Europejskiej obowiązku wdrożenia Dyrektywy 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych.

Wskazać należy, że wykonawca nie jest obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do zamawiającego za pośrednictwem platformy. Natomiast, jeśli architekt jest wykonawcą zamówienia publicznego i chce wysłać fakturę za usługę w formie elektronicznej – dzięki Platformie PEF może skorzystać z darmowych aplikacji i przygotować taką fakturę, bez konieczności drukowania i tracenia czasu na jej dostarczenie do zamawiającego drogą tradycyjną.

Ze szczegółowymi informacjami w ww. sprawie można się zapoznać na stronach: https://efaktura.gov.pl/, https://efaktura.gov.pl/o-projekcie/.

Biuro POOIA RP