Pomorska Okręgowa Izba Architektów - strona główna

Architekci

Kurs przygotowawczy do egzaminów na uprawnienia budowlane
03.04.2024, 11:08:47

Wykaz aktów prawnych na letnią sesję egzaminacyjną 2024 r.
02.04.2024, 13:03:21

Szanowni Państwo,

W załączeniu zamieszczamy wykazów aktów prawnych, który będzie obowiązywał podczas letniej sesji egzaminacyjnej 2024 r.

Biuro POOIA RP

Pomoc prawna dla członków POOIA RP
18.03.2024, 09:05:33

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w ramach ochrony i pomocy prawnej członkom Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP, Izba gwarantuje następującą pomoc prawną:

         I. Porady prawne dla członków POOIA RP udzielane przez Kancelarię prawną

Porady prawne udzielane są w formie e-mailowej lub telefonicznej, w każdy czwartek w godz. 15:00-17:00.

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
08.03.2024, 15:33:48

TERMINY EGZAMINÓW I SKŁADANIA DOKUMENTÓW ORAZ WYSOKOŚĆ OPŁAT:

Informujemy, że Krajowa Komisja Kwalifikacyjna wyznaczyła termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej we wszystkich rodzajach i specjalnościach nadawanych przez Izbę Architektów RP, na dzień:

 • 7 czerwca 2024 r. o godz. 10:00 - sesja letnia
 • 22  listopada 2024 r. o godz. 10:00 - sesja jesienna
Uchwała ws opłat za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych
29.02.2024, 15:57:55

Szanowni Państwo,

w załączeniu uchwała nr O-6-VI-2024 Krajowej Rady z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej.

Biuro POOIA RP

Druki do pobrania
28.02.2024, 18:09:11

Szanowni Państwo,

W załączeniu zamieszczamy druki do pobrania dotyczące ubiegania się o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej.

Biuro POOIA RP

Terminy egzaminów 2023-2026
28.02.2024, 15:57:08

Szanowni Państwo,

Poniżej terminy egzaminów na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej wyznaczonych w latach 2023-2026 przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną IARP:

 1. 2023 r.: 
  • sesja letnia 2 czerwca
  • sesja zimowa 1 grudnia
 2. 2024 r.: 
  • sesja letnia 7 czerwca / wnioski składane do 7 marca
  • sesja jesienna 22 listopada / wnioski składane do 22 sierpnia
 3. 2025 r.: 
  • sesja wiosenna 16 maja / wnioski składane do 17 lutego
  • sesja jesienna 21 listopada / wnioski składane do 21 sierpnia
 4. 2026 r.:
  • sesja wiosenna 15 maja / wnioski składane do 16 lutego
  • sesja jesienna 20 listopada / wnioski składane do 20 sierpnia

Biuro POOIA RP

Wpis, ponowny wpis, zawieszenie, skreślenie - podstawowe informacje
27.12.2023, 14:12:56

Szanowni Państwo,

Zawieszenie w prawach członka na wniosek, zawieszenie w prawach członka z tyt. COVID, przywrócenie w prawach członka, skreślenie z listy członków, wpis oraz ponowny wpis jest dokonywany na pisemny wniosek. Wniosek można złozyć osobiście w siedzibie Izby lub przesłać pocztą tradycyjną. 

Przywrócenie w prawach członka oraz ponowny wpis może nastąpić, gdy zostanie złożony wniosek, uiszczona opłata manipulacyjna oraz zostaną uregulowane ewentualne zaległości składkowe.

Wysokość opłat w 2024 r.
27.12.2023, 14:11:10

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Krajowa Rada Izby Architektów RP ustaliła wysokość opłat obowiązujących w Izbie Architektów RP w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. :

 • wpis na listę członków Izby - 630 zł
 • ponowny wpis na listę członków Izby - 1590 zł
 • szkolenie uzupełniające przy ponownym wpisie - 210 zł
 • przywrócenie w prawach członka Izby po okresie zawieszenia - 630 zł
 • składka członkowska  - 112 zł miesięcznie
 • składka członkowska dla osób zawieszonych - 11,20 zł miesięcznie

W/w opłaty należy uiszczać na konto nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205 (podając w tytule przelewu imię i nazwisko lub nr członkowski oraz za co jest to opłata).

Biuro POOIA RP

Druki do pobrania: wpis, zawieszenie, skreślenie, ponowny wpis, wydanie duplikatu uprawnień, dopisanie do eCRUB
15.12.2023, 14:00:07

Druki do pobrania:

 1. Oświadczenie o miejscu zamieszkania
 2. Wniosek o wpis na listę członków
 3. Wniosek o zawieszenie w prawach członka
 4. Wniosek o przywrócenie w prawach członka
 5. Wniosek o skreślenie z listy członków
 6. Wniosek o ponowny wpis na listę członków
 7. Oświadczenie o zamiarze świadczenia usług transgranicznych
 8. Wniosek o zmiane danych
 9. Wniosek o wydanie duplikaru uprawnień budowlanych
 10. Wniosek o dopisanie do eCRUB
Zgłoszenie przystąpienia do egzaminu: pisemny / ustny
03.03.2023, 09:12:35

Szanowni Państwo,
W związku ze zmianą przepisów dotyczących ubiegania się o uprawnienia osoby, które chcą ponownie przystąpić do egzaminu (pisemnego lub ustnego) lub chcą przystąpić do egzaminu po pozytywnym zakwalifikowaniu (dotyczy osób, które zostały zakwalifikowane i do tej pory nie przystąpiły do egzaminu) są zobowiązane złożyć w Biurze Izby wniosek o przystąpienie do egzaminu. Wzór wniosku w załączeniu.
Jednocześnie wyjaśniamy, że zawiadomienia o dopuszczeniu do egzaminu zostaną wysłane tylko do tych osób, które złożą w/w wniosek.
Wniosek wraz z opłatą za odpowiednią część egzaminu należy złożyć w terminach odpowiednich do składania wniosków o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budowlanych, tj. na 3 miesiące przed wyznaczonym terminem egzaminu.

Biuro POOIA RP

Poradnik Polski Ład dla architektów
29.04.2022, 10:35:15

Szanowni Państwo,

W załączeniu pismo Sekretarza Krajowej Rady Izby Architektów RP, arch. Wojciecha Gwizdaka dot. opracowania pt. Poradnik Polski Ład dla architektów. 


Poradnik dostępny jest na stronie internetowej IARP:

https://www.izbaarchitektow.pl/pokaz/poradnik_polski_lad_dla_architektow,1808/

Biuro POOIA RP

Pisma Ministerstwa Rozwoju dot. nadzoru autorskiego, zawieszenia składek i OC, umów zawartych w trybie PZP
04.02.2022, 15:48:59

Szanowni Państwo,

W załączeniu znajda Państwo pisma Ministerstwa Rozwoju dot. nadzoru autorskiego, zawieszenia składek i OC, umów zawartych w trybie PZP.

Biuro POOIA RP

Informacja dot. ubezpieczenia OC Architektów
04.02.2022, 15:42:05

Szanowni Państwo,

Architekci IARP,

W związku z pojawiającymi się pytaniami, dotyczącymi obowiązku ubezpieczenia architektów IARP informuje:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, każdy architekt, który jest aktywnym członkiem IARP tj. został wpisany na listę architektów w okręgowej izbie architektów, musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Przerwa w wykonywaniu czynności zawodowych w wyniku epidemii koronawirusa, nie zwalnia z ustawowego obowiązku ubezpieczenia.

Biuro POOIA RP

 

Regulamin działalności zapomogowej POOIA RP
28.01.2021, 13:36:01

Szanowni Państwo,

W załączeniu zamieszczamy regulamin działalności zapomogowej POOIA RP.

Biuro POOIA RP

Dot. wypełniania zbiorczych zestawień z odbytej praktyki zawodowej
16.01.2020, 10:58:06

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi zapytaniami oraz wątpliwościmai w jaki sposób należy wypełnić zestawienie zbiorcze z odbytej praktyki zawodowej (projektowej oraz na budowie) informujemy, iż:

prawidłowo wypełniony dokument zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej (załącznik do oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki) powinien zawierać wszystkie wymagane informacje, określone w nagłówkach tabeli. Z uwagi na powtarzające się braki należy m.in. zwrócić uwagę na podanie charakterystycznych parametrów technicznych lub użytkowych danego obiektu, odpowiednich dla wnioskowanej specjalności uprawnień budowlanych (kolumna nr 2), charakter wykonywanych czynności, których opis winien zawierać informacje o czynnościach technicznych wykonywanych przez praktykanta w poszczególnych etapach budowy lub projektowania (kolumna nr 5).

Biuro POOIA RP

Dot. faktur elektonicznych
04.07.2019, 12:50:00

Szanowni Państwo,

Krajowa Rada Izby Architektów RP informuje, iż w dniu 18 kwietnia 2019 r. weszły w życie przepisy Ustawy z dnia 09 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. poz. 2191), zgodnie z którymi zamawiający ma obowiązek przyjmować ustrukturyzowane faktury elektroniczne wystawiane w ramach realizacji zamówienia publicznego.

Dostęp do Bazy Polskich Norm
27.03.2019, 16:09:23

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 13 lutego 2019 r. została udostępniona Baza Polskich Norm, zapewniająca bezpłatny dostęp dla wszystkich architektów IARP.

Dostęp do norm uzyskać można po zalogowaniu do systemu poprzez portal www.izbaarchitektow.pl lub www.warsztatarchitekta.pl (dane do logowania, aby pobrać zaświadczenie o przynależności do Izby). Następnie należy kliknąć zakładkę nr 8 "Polskie Normy".

Poświadczenie kserokopii dokumentów w postępowaniu kwalifikacyjnym
17.05.2017, 09:52:44

Szanowni Państwo,

Informujemy, że ze zgodnie z art. 76a §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego strona postępowania zamiast oryginału dokumentu może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Mając na uwadze powyższe informujemy, że do wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego mającego na celu nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej należy złożyć odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz odpis suplementu do dyplomu poświadczone przez kierownika jednostki, który dany dokument wydał lub można złożyć poświadczone za zgodnośc z oryginałem przez notariusza kserokopie tych dokumentów.

Ponadto informujemy, że pracownik biura Izby może poświadczyć za zgodnośc z oryginałem jedynie kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu). Za poświadczenie kserokopii przez pracownika biura wnioskodawca winien wnieśc opłatę skarbową w wys. 5 zł. Opłaty skarbowe uiszczane są w kasie Urzędu Miasta Gdańska lub na konto Urzędu:  31124012681111001038773935

Biuro POOIA RP

Opinia prawna dot. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych
13.09.2016, 16:15:37

Szanowni Państwo,

W załaczeniu zamieszczamy opinię prawną dot. zagadnienia sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych przez architektów posiadających uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.

Biuro POOIA RP

1  2