Pomorska Okręgowa Izba Architektów - strona główna

Architekci

AKTUALIZACJA!!! Wykaz aktów prawnych na letnią sesję egzaminacyjną 2019 r.
09.04.2019, 15:06:42

Szanowni Państwo,
W załączeniu zamieszczamy wykaz aktów prawnych na letnią sesję egzaminacyjną 2019 r.

Biuro POOIA RP

Dostęp do Bazy Polskich Norm
27.03.2019, 16:09:23

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 13 lutego 2019 r. została udostępniona Baza Polskich Norm, zapewniająca bezpłatny dostęp dla wszystkich architektów IARP.

Dostęp do norm uzyskać można po zalogowaniu do systemu poprzez portal www.izbaarchitektow.pl lub www.warsztatarchitekta.pl (dane do logowania, aby pobrać zaświadczenie o przynależności do Izby). Następnie należy kliknąć zakładkę nr 8 "Polskie Normy".

Kurs przygotowawczy do egzaminów na uprawnienia budowlane
19.03.2019, 09:18:25

Szanowni Państwo,

W ząłaczeniu informacje szczegółowe dot. kurów przygotowawczych do egzaminów na uprawnienia budowlane.

Biuro POOIA RP

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
12.03.2019, 11:09:52

TERMINY EGZAMINÓW I SKŁADANIA DOKUMENTÓW ORAZ WYSOKOŚĆ OPŁAT:

Informujemy, że Krajowa Komisja Kwalifikacyjna wyznaczyła termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej we wszystkich rodzajach i specjalnościach nadawanych przez Izbę Architektów RP, na dzień:

 • 07 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 - sesja letnia
 • 06 grudnia 2019 r. o godz. 10:00 - sesja zimowa

Ponadto informujemy, że wniosek o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budowlanych nalezy składać w terminach:

 • na letnią sesję egzaminacyjną do dnia 07 marca 2019 r.
 • na zimową sesję egzaminacyjną do dnia 06 września 2019 r.
Wysokość opłat w 2019 r.
20.12.2018, 10:33:34

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Krajowa Rada Izby Architektów RP ustaliła wysokość opłat obowiązujących w Izbie Architektów RP w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 r. :

 • wpis na listę członków Izby - 430 zł
 • ponowny wpis na listę członków Izby - 1070 zł
 • przywrócenie w prawach członka Izby po okresie zawieszenia - 430 zł
 • składka członkowska  - 80 zł miesięcznie
 • składka członkowska dla osób zawieszonych - 8,00 zł miesięcznie

Biuro POOIA RP

Wpis, ponowny wpis, zawieszenie skreślenie - podstawowe informacje
05.09.2018, 13:05:16

Zawieszenie w prawach członka, przywrócenie w prawach członka, skreślenie z listy członków oraz ponowny wpis jest dokonywany na pisemny wniosek.  Wniosek można złozyć osobiście w siedzibie Izby lub przesłać pocztą tradycyjną.

Przywrócenie w prawach członka oraz ponowny wpis może nastąpić, gdy zostanie złożony wniosek, uiszczona opłata manipulacyjna oraz zostaną uregulowane ewentualne zaległości składkowe.

Pomoc prawna dla członków POOIA RP
14.08.2018, 14:45:27

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w ramach ochrony i pomocy prawnej członkom Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP, Izba gwarantuje następującą pomoc prawną:

          I. porady prawne udzielane przez Radcę Prawnego POOIA RP Panią Annę Lewicką-Cwynar

Porady prawne udzielane są w formie e-mailowej, telefonicznej lub bezpośrednio
w siedzibie Izby. Radca Prawny Izby dyżuruje w środy od godz. 16:00. Spotkania odbywają się po wcześniejszym umówieniu się.

Porady prawne udzielane są w sprawach wykładni obowiązujących przepisów prawa dot. bezpośrednio pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Zgłoszenie przystąpienia do egzaminu: pisemny / ustny
14.08.2018, 10:13:07

Szanowni Państwo,
W związku ze zmianą przepisów dotyczących ubiegania się o uprawnienia osoby, które chcą ponownie przystąpić do egzaminu (pisemnego lub ustnego) lub chcą przystąpić do egzaminu po pozytywnym zakwalifikowaniu (dotyczy osób, które zostały zakwalifikowane i do tej pory nie przystąpiły do egzaminu) są zobowiązane złożyć w Biurze Izby wniosek o przystąpienie do egzaminu. Wzór wniosku w załączeniu.
Jednocześnie wyjaśniamy, że zawiadomienia o dopuszczeniu do egzaminu zostaną wysłane tylko do tych osób, które złożą w/w wniosek.
Wniosek wraz z opłatą za odpowiednią część egzaminu należy złożyć w terminach odpowiednich do składania wniosków o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budowlanych, tj. na 3 miesiące przed wyznaczonym terminem egzaminu.

Biuro POOIA RP

Druki do pobrania
14.08.2018, 10:09:29

Szanowni Państwo,

W załączeniu zamieszczamy druki do pobrania dotyczące ubiegania się o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej.

Biuro POOIA RP

Poświadczenie kserokopii dokumentów w postępowaniu kwalifikacyjnym
17.05.2017, 09:52:44

Szanowni Państwo,

Informujemy, że ze zgodnie z art. 76a §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego strona postępowania zamiast oryginału dokumentu może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Mając na uwadze powyższe informujemy, że do wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego mającego na celu nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej należy złożyć odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz odpis suplementu do dyplomu poświadczone przez kierownika jednostki, który dany dokument wydał lub można złożyć poświadczone za zgodnośc z oryginałem przez notariusza kserokopie tych dokumentów.

Ponadto informujemy, że pracownik biura Izby może poświadczyć za zgodnośc z oryginałem jedynie kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu). Za poświadczenie kserokopii przez pracownika biura wnioskodawca winien wnieśc opłatę skarbową w wys. 5 zł. Opłaty skarbowe uiszczane są w kasie Urzędu Miasta Gdańska lub na konto Urzędu:  31124012681111001038773935

Biuro POOIA RP

Opinia prawna dot. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych
13.09.2016, 16:15:37

Szanowni Państwo,

W załaczeniu zamieszczamy opinię prawną dot. zagadnienia sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych przez architektów posiadających uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.

Biuro POOIA RP

Schemat wydawania zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje zawodowe
01.06.2016, 18:38:07

Szanowni Państwo,

W załaczeniu zamieszczemy schemat wydawania zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Biuro POOIA RP

Zaświadczenie o kwalifikacjach zawodowych dla członków IARP
13.05.2016, 12:19:12

Wydawanie zaświadczeń potrzebnych do uznania kwalifikacji poza granicami RP dla członków Izby Architektów:
Na podstawie art. 19a. Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1946 ze zm.):

Właściwa Okręgowa Rada Izby Architektów lub Inżynierów Budownictwa wydaje członkom Izby:

Zaświadczenia o kwalifikacjach dla osób, które nie są członkami IARP
13.05.2016, 11:40:12

Wydawanie zaświadczeń potrzebnych do uznania kwalifikacji poza granicami RP  dla osób, które nie są członkami Izby Architektów, a ukończyły studia na kierunku "Architektura" i "Architektura i urbanistyka":

Ubezpieczenia zdrowotne IARP - architekt, rodzina, pracownicy
25.02.2016, 11:25:34

Krajowa Rada IARP we współpracy z iExpert.pl, przygotowała ofertę ubezpieczeń zdrowotnych dedykowanych wszystkim członkom IARP ich rodzinom i pracownikom.

Oferta została tak skonstruowana, aby każdy członek samorządu mógł dopasować do własnych potrzeb i możliwości zestaw usług medycznych.

Członkowie IARP wybierać mogą spośród 15 pakietów oferowanych przez trzech ubezpieczycieli. Pakiety dostępne są w wariantach indywidualnych i rodzinnych.

Zakres świadczeń jest bardzo szeroki, od podstawowych specjalistów, badań diagnostycznych i laboratoryjnych, po rehabilitację, stomatologię i skomplikowane operacje realizowane w warunkach szpitalnych.

Zaletą oferty są krótkie terminy oczekiwania na wizytę do specjalisty i badania diagnostyczne.

Internista lub pediatra przyjmuje w 24 godziny, a lekarze specjaliści do 5 dni. 

Ubezpieczenie można zawrzeć prywatnie, a także na firmę. W zależności od zakresu usług,  miesięczna cena pakietu indywidualnego wynosi od 39 zł do 122 zł.

Tutaj są dostępne szczegóły oferty >>

Więcej informacji na stronie IARP >>

Szczegółowych informacji udziela,

Robert Popielarz
iExpert.pl
kom.: 608 006 160
tel: 22 100 40 66
robert.popielarz@iexpert.pl

Informacja dot. opłat z tytułu członkostwa w IARP dla rodziców i przyszłych rodziców
15.01.2016, 15:07:28

Szanowni Państwo,

Warunkiem zwolenienia z opłat jest złożenie wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składki członkowskiej w okresie zawieszenia. Wniosek powinien zawierać oświadczenie, iż w okresie zawieszenia nie będą wykonywane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

W załączeniu zamieszczamy uchwaę nr 5 VI Programowo-Budżetowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnis 06.12.2014 r. dot. opłat z tytułu członkostwa w IARP dla rodziców i przyszłych rodziców.

Biuro POOIA RP

Uprawnienia budowlane dla zawodu architekta w latach 1928-2015
29.05.2015, 10:18:01

Szanowni Państwo,

W załączeniu zamieszczamy zestawienie wydawanych uprawnień budowlanych dla zawodu architekta w latach 1928-2015.

Biuro POOIA RP

Druki do pobrania: wpis, zawieszenie, skreślenie, ponowny wpis
18.03.2015, 15:55:43

Druki do pobrania:

 1. Oświadczenie o miejscu zamieszkania
 2. Wniosek o wpis na listę członków
 3. Wniosek o zawieszenie w prawach członka
 4. Wniosek o przywrócenie w prawach członka
 5. Wniosek o skreślenie z listy członków
 6. Wniosek o ponowny wpis na listę członków
 7. Oświadczenie o zamiarze świadczenia usług transgranicznych
Świadectwo Rejestracji
26.08.2014, 13:15:13
ARCHITEKT IARP
24.05.2013, 13:22:58

Szanowni Państwo

Członkowie Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP

Wobec faktu używania tytułu „Architekt” przez wiele osób oraz podmiotów prowadzących działalność projektową (należą do nich absolwenci studiów architektonicznych magisterskich i licencjackich nie posiadający uprawnień projektowych, architekci wnętrz, a także absolwenci techników o profilu architektonicznym) Krajowa Izba Architektów RP podjęła kroki w celu ochrony tytułu zawodowego architekta. Chodzi o to aby tytuł ten w odniesieniu do członków Izby Architektów, posiadających stosowne uprawnienia, a także przestrzegający określonych zasad dotyczących uprawiania tego zawodu, kojarzony był z właściwym zakresem działań, uprawnień i odpowiedzialności na polu projektowym. Jak wiemy jest to zawód chroniony przez Unię Europejską i zaliczony do ośmiu tzw. zawodów sektorowych. Sprawa ochrony prawnej tytułu „Architekt IARP” została już zgłoszona do Europejskiego Urzędu Patentowego. Procedura zastrzeżenia tego tytułu będzie trwała co najmniej pół roku. Zgodnie z otrzymaną informacją z Krajowej Izby Architektów RP nazewnictwa "Architekt IARP" można już używać i nawet należy to robić. Jak tylko procedura w Urzędzie Patentowym zostanie zakończona, zostaniemy o tym poinformowani przez Krajową Izbę Architektów RP. Będziemy też informować nie tylko członków Izby Architektów, ale także opinię publiczną tak, aby wiedza i świadomość roli architekta, jego uprawnień oraz odpowiedzialności nie budziła wątpliwości.

Z upoważnienia Przewodniczącego Rady

Biuro POOIA RP

1  2