Pomorska Okręgowa Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 03.11.2020 | Aktualizacja: 03.11.2020, 14:12:54

Pomoc prawna dla członków POOIA RP

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w ramach ochrony i pomocy prawnej członkom Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP, Izba gwarantuje następującą pomoc prawną:

           I. Porady prawne dla członków POOIA RP udzielane przez Kancelarię prawną

Porady prawne udzielane w formie e-mailowej lub telefonicznej, w każdy czwartek w godz. 15:00-17:00.

Zakres przedmiotowy udzielanej pomocy prawnej obejmuje dwa obszary merytoryczne:

 1. Zagadnienia związane z szeroko rozumianym prawem budowlanym, w tym w szczególności:
 • ustawę prawo budowlane
 • ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • ustawę prawo zamówień publicznych
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

         2. Zagadnienia związane z samorządem zawodowym architektów, w tym w szczególności:

 • ustawę o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
 • Kodeks Etyki Zawodowej Architektów
 • Regulaminy POOIA

Pomoc prawna ograniczać się będzie do udzielenia podstawowych informacji prawnych w danym stanie faktycznym. Członek POOIA RP może uzyskać jedną poradę prawną w zakresie danego stanu faktycznego.

          II. w ramach ubezpieczenia podstawowego PZU SA – OC architekta – usługa Asysty Prawnej

Aby skorzystać z tej pomocy należy kontaktować się z Centrum Alarmowym PZU, tel. (22) 505 16 04.

Warunkiem skorzystania z Asysty Prawnej jest posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia OC architekta w okresie wystąpienia szkody.

Usługa Asysty Prawnej obejmuje wskazówki i instrukcje dotyczące postępowania w przypadku odpowiedzialności cywilnej zawodowej wobec klienta. Architekci w ramach wsparcia prawnego otrzymają także pomoc w redagowaniu korespondencji z klientem. Oprócz rekomendacji działań, w przypadku pojawienia się roszczeń ze strony klienta, usługa obejmuje także podjęcie mediacji. Dotyczy to sytuacji, gdy uchybienie ze strony architekta nie powoduje powstania jego odpowiedzialności cywilnej. Celem tej formy wsparcia jest utrzymanie poprawnych relacji architekta
z inwestorem i nie dopuszczenie do ich pogorszenia.

Porady w ramach Asysty Prawnej obejmują następujące dziedziny prawa:

 • prawo budowlane,
 • planowanie i zagospodarowanie przestrzenne,
 • prawo zamówień publicznych,
 • prawo pracy,
 • prawo autorskie,
 • prawo samorządu zawodowego architektów.

Szczegółowe informacje dot. tej usługi znajdą Państwo w Aneksie nr 2 do Umowy Generalnej Obowiązkowego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Architektów Członków IARP – dostępne w wewnętrznym systemie po wcześniejszym zalogowaniu się (logowanie jak do zaświadczeń o przynależności do Izby).

Zainteresowane osoby prosimy o wcześniejsze umawianie spotkań. Zgłoszenia prosimy kierować na adres: pomorska@iarp.pl

Zapraszamy Państwa do korzystania z tych usług.