Pomorska Okręgowa Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 19.03.2021 | Aktualizacja: 19.03.2021, 14:38:14

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej

TERMINY EGZAMINÓW I SKŁADANIA DOKUMENTÓW ORAZ WYSOKOŚĆ OPŁAT:

Informujemy, że Krajowa Komisja Kwalifikacyjna wyznaczyła termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej we wszystkich rodzajach i specjalnościach nadawanych przez Izbę Architektów RP, na dzień:

 • 11 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 - sesja letnia
 • 3 grudnia 2021 r. o godz. 10:00 - sesja zimowa

Ponadto informujemy, że wniosek o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budowlanych należy składać w terminach:

 • na letnią sesję egzaminacyjną do dnia 11 marca 2021 r.
 • na zimową sesję egzaminacyjną do dnia 3 września 2021 r.
   

Wysokość opłat w postępowaniu kwalifikacyjnym od 15 marca 2021 r.

1. Opłaty za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej:

 • do projektowania bez ograniczeń
 • do projektowania w ograniczonym zakresie
 • do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 • do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie

wynoszą:

 • z tytułu kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej 1130 zł
 • z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1130 zł
 • z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 670 zł

2. Opłaty za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej:

 • do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 • do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie

wynoszą:

 • z tytułu kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej 1700 zł
 • z tytułu przeprowadzenia egzaminu: 1700 zł
 • z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu: 980 zł

Opłaty za postępowanie kwalifikacyjne należy wnosić na konto Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP: PKO BP  nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205

Opłaty skarbowe w postępowaniu kwalifikacyjnym:

 • Opłata skarbowa za wydanie decyzji (uprawnień) wynosi 10 zł.

Opłaty skarbowe są pobierane w kasie organu podatkowego, bądź wnoszone bezgotówkowo na rachunek tego organu. Nr rachunku bankowego Urzędu Miasta Gdańsk: 31124012681111001038773935

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA
KWALIFIKACYJNEGO ORAZ O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

 1. Wnioski o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, na niżej wskazane rodzaje uprawnień, powinny być składane do okręgowej komisji kwalifikacyjnej Izby Architektów RP, właściwej, zgodnie z miejscem zamieszkania wnioskodawcy:
  1. do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
  2. do projektowania bez ograniczeń;
  3. do kierowania robotami budowlanymi  bez ograniczeń;
  4. do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie;
  5. do projektowania w ograniczonym zakresie;
  6. do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie,
 2. Wniosek powinien być sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej”
 3. Do wniosku należy dołączyć:
  1. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych albo kopię odpisu dyplomu  poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez organ który wydał dokument - I i II stopnia;
  2. suplement do dyplomu albo wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni - I i II stopnia;
  3. dokumenty potwierdzające odbycie praktyki zawodowej, tj:
   • oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej wraz ze zbiorczym zestawieniem odbytej praktyki zawodowej wg Załącznika nr 5 i nr 5a do Regulaminu – wzory dostępne lub,
   • zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej wydane przez właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, z wyszczególnieniem okresu odbywania praktyki zawodowej z podaniem terminów rozpoczęcia i ukończenia praktyki, z zakresu danej specjalności – w przypadku praktyki zawodowej przy projektowaniu lub budowie obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych w jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub,
   • dokument wydany przez kierownika jednostki, w której odbywała się praktyka zawodowa, potwierdzony przez osobę, pod kierunkiem której była odbywana praktyka, posiadającą uprawnienia odpowiadające uprawnieniom w specjalności architektonicznej oraz zakresem adekwatnym do rodzaju uprawnień o jakie ubiega się kandydat - w przypadku praktyki odbywanej za granicą - przykładowe zaświadczenie dostepne tutaj - lub,
   • książka praktyki zawodowej z udokumentowana praktyką zawodowa przed 25 września 2014r., z wpisami potwierdzonymi, przez kierownika praktyk do dnia 16 października 2014r - w przypadku osób posiadających zarejestrowaną książkę praktyk w okręgowej izbie architektów RP lub urzędzie wojewódzkim w okresie od 1 stycznia 1995 r. do 24 września 2014 r. lub,
   • zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej, potwierdzone przez osobę kierująca praktyką – w przypadku osób, które odbyły praktykę zawodową przed dniem 1 stycznia 1995 r.
  4. maksimum trzy wybrane przez kandydata prace projektowe wykonane w ramach odbytej praktyki zawodowej – w przypadku ubiegania się o nadanie uprawnień do projektowania bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie.
  5. zaświadczenie z uczelni – w przypadku gdy studia były prowadzone w oparciu o umowę zawartą z Izbą Architektów RP, o której mowa w art. 168b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, ze zm.)
  6. życiorys zawodowy;
  7. zaświadczenie o przynależności kierownika/patrona praktyk do izby samorządu zawodowego w całym okresie kierowania praktyką lub patronowania jej, wraz z kopią uprawnień budowlanych kierownika/patrona praktyk.
  8. decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych – jeśli osoba posiada inne uprawnienia budowlane niż objęte wnioskiem;
  9. dowód uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne tj. opłatę z tytułu kwalifikowania, w wysokości ustalonej odpowiednią uchwałą Krajowej Rady IARP zgodnie z art. 12 ust.5c – ustawy Prawo budowlane. Drugą ratę opłaty tj. opłatę z tytułu przeprowadzenia egzaminu uiszcza się najpóźniej 14 dni przed przystąpieniem do egzaminu pisemnego;
  10. dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji.
 4. Za pracę projektową, o której mowa w ust. 3 pkt. 4 powyżej uznaje się, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kierownika/patrona praktyk, kopie części architektonicznej projektu budowlanego, w wykonaniu których uczestniczyła osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej. Prace projektowe kandydat składa w formie papierowej.
 5. Biuro Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP czynne jest w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki 09:00-16:00, w środy 11:00-19:00. W tych terminach możliwe jest uzyskiwanie informacji telefonicznych pod numerem: (58) 300-06-56 albo e-mailem na adres: pomorska@iarp.pl.
 6. Podstawowe informacje dotyczące Izby Architektów RP znajdują się na jej urzędowej stronie internetowejpod adresem: www.izbaarchitektow.pl.

Wzory dokumentów są dostępne na stronie internetowej Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod adresem: https://pomorska.iarp.pl/ lub na stronie internetowej Krajowej Izby Architektów RP pod adresem: www.izbaarchitektow.pl.

Przed złożeniem dokumentów w sprawie nadania uprawnień budowlanych należy zapoznać się z poniższymi aktami prawnymi:

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do pobrania pod linkiem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19940890414
 2. Rozpirządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do pobrania pod linkiem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000831
 3. Regulamin postepowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania budowlanych w specjalności architektonicznej z dnia 16 października 2014 r. do pobrania pod linkiem: http://www.izbaarchitektow.pl/pokaz.php?id=209
 4. Polityka prywatności dla członków i kandydatów na członków Izby Architektów RP do poczytania pod linkiem: http://www.izbaarchitektow.pl/pokaz.php?id=2830