Pomorska Okręgowa Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 08.03.2024 | Aktualizacja: 08.03.2024, 15:33:48

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej

TERMINY EGZAMINÓW I SKŁADANIA DOKUMENTÓW ORAZ WYSOKOŚĆ OPŁAT:

Informujemy, że Krajowa Komisja Kwalifikacyjna wyznaczyła termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej we wszystkich rodzajach i specjalnościach nadawanych przez Izbę Architektów RP, na dzień:

 • 7 czerwca 2024 r. o godz. 10:00 - sesja letnia
 • 22 listopada 2024 r. o godz. 10:00 - sesja jesienna

Ponadto informujemy, że wniosek o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budowlanych należy składać w terminach:

 • na letnią sesję egzaminacyjną do dnia 7 marca 2024 r.
 • na jesienną sesję egzaminacyjną do dnia 22 sierpnia 2024 r.
   

Wysokość opłat w postępowaniu kwalifikacyjnym od 8 marca 2024 r.

1. Opłaty za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej:

 • do projektowania bez ograniczeń
 • do projektowania w ograniczonym zakresie
 • do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 • do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie

wynoszą:

 • z tytułu kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej 1570 zł
 • z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1570 zł
 • z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 930 zł

2. Opłaty za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej:

 • do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 • do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie

wynoszą:

 • z tytułu kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej 2360 zł
 • z tytułu przeprowadzenia egzaminu: 2360 zł
 • z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu: 1350 zł

Opłaty za postępowanie kwalifikacyjne należy wnosić na konto Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP: PKO BP  nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205

Opłaty skarbowe w postępowaniu kwalifikacyjnym:

 • Opłata skarbowa za wydanie decyzji (uprawnień) wynosi 10 zł.

Opłaty skarbowe są pobierane w kasie organu podatkowego, bądź wnoszone bezgotówkowo na rachunek tego organu. Nr rachunku bankowego Urzędu Miasta Gdańsk: 31124012681111001038773935

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA
KWALIFIKACYJNEGO ORAZ O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

 1. Wnioski o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, na niżej wskazane rodzaje uprawnień, powinny być składane do okręgowej komisji kwalifikacyjnej Izby Architektów RP, właściwej, zgodnie z miejscem zamieszkania wnioskodawcy:
  1. do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
  2. do projektowania bez ograniczeń;
  3. do kierowania robotami budowlanymi  bez ograniczeń;
  4. do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie;
  5. do projektowania w ograniczonym zakresie;
  6. do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie,
 2. Wniosek powinien być sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej”
 3. Do wniosku należy dołączyć:
  1. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I i II stopnia albo studiów jednolitych magisterskich albo kopię odpisu dyplomu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez organ który wydał dokument bądź notariusza;
  2. suplement do dyplomu albo zaświadczenie o przebiegu studiów I i II-go stopnia albo studiów jednolitych magisterskich (zawierające program studiów określony w punktach ECTS lub wyszczególnienie liczby godzin zajęć w przebiegu studiów), potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni;
  3. dokumenty potwierdzające odbycie praktyki zawodowej, tj:
   • zbiorcze zestawienie projektów i prac wykonanych w ramach praktyki zawodowej, oddzielnie dla praktyki przy sporządzaniu projektów oraz praktyki na budowie, w odniesieniu do wniosku w sprawie uprawnień do projektowania lub projektowania i kierowania robotami budowlanymi i budową, wraz z oświadczeniem potwierdzającym jej odbycie, wg załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju lub
   • zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej wydane przez właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, z wyszczególnieniem okresu odbywania praktyki zawodowej z podaniem terminów rozpoczęcia i ukończenia praktyki, z zakresu danej specjalności – w przypadku praktyki zawodowej przy projektowaniu lub budowie obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych w jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub
   • dokument zawierający przebieg praktyki, wydany przez kierownika jednostki, w której odbywała się praktyka zawodowa, potwierdzony przez osobę, pod kierunkiem której była odbywana praktyka, posiadającą uprawnienia odpowiadające uprawnieniom w specjalności architektonicznej oraz zakresem adekwatnym do rodzaju uprawnień o jakie ubiega się kandydat - - w przypadku praktyki odbywanej za granicą - zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju lub
   • książka praktyki zawodowej z udokumentowaną praktyką zawodową przed 25 września 2014 r., z wpisami potwierdzonymi przez osobę kierującą praktyką do dnia16 października 2014 r. - w przypadku osób posiadających zarejestrowaną książkę praktyk w dowolnej okręgowej izbie architektów RP lub urzędzie wojewódzkim w okresie od 1 stycznia 1995 r. do 24 września 2014 r. lub
   • zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej, wydane przez jednostkę, w której praktyka się odbywała, potwierdzone przez osobę kierującą praktyką – w przypadku osób, które odbyły praktykę zawodową przed dniem 1 stycznia 1995 r.;
  4. dwie wybrane przez kandydata prace projektowe, dotyczące różnych obiektów, o różnych funkcjach, wykonane w ramach odbytej praktyki zawodowej – w przypadku ubiegania się o nadanie uprawnień budowlanych do projektowania albo projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie;
  5. zaświadczenie z uczelni – w przypadku, gdy studia były prowadzone w oparciu o umowę zawartą z Izbą Architektów RP, o której mowa w art. 61 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  6. życiorys zawodowy;
  7. zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego osób kierujących praktyką zawodową, w tym patrona praktyki, za cały okres tej praktyki, wraz z kopią uprawnień budowlanych odpowiednich do rodzaju i zakresu (nie mniejszych) o jakie ubiega się wnioskodawca;
  8. decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych, jeśli osoba posiada inne uprawnienia budowlane niż objęte wnioskiem;
  9. dowód uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne tj. opłatę z tytułu kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej. Drugą ratę opłaty tj. opłatę z tytułu przeprowadzenia egzaminu uiszcza się najpóźniej 14 dni przed przystąpieniem do egzaminu pisemnego;
  10. informację, czy kandydat składał uprzednio wniosek o nadanie uprawnień budowlanych w innej okręgowej komisji kwalifikacyjnej, jeśli tak, to w której;
  11. dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji;
  12. formularz osobowy.
 4. Za prace projektowe uznaje się, poświadczone przez osobę kierującą praktyką projektową, kopie części architektonicznej projektów budowlanych, w wykonaniu których uczestniczyła osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej. Prace projektowe, powinny być sporządzone w czytelnej formie i skali;
 5. Biuro Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP czynne jest w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki 09:00-16:00, we środy 11:00-19:00. W tych terminach możliwe jest uzyskiwanie informacji telefonicznych pod numerem: (58) 300-06-56 wew. 3 albo e-mailem na adres: pomorska@izbaarchitektow.pl.
 6. Podstawowe informacje dotyczące Izby Architektów RP znajdują się na jej urzędowej stronie internetowejpod adresem: www.izbaarchitektow.pl.

Wzory dokumentów są dostępne na stronie internetowej Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod adresem: https://pomorska.iarp.pl/ lub na stronie internetowej Krajowej Izby Architektów RP pod adresem: www.izbaarchitektow.pl.

Przed złożeniem dokumentów w sprawie nadania uprawnień budowlanych należy zapoznać się z poniższymi aktami prawnymi:

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do pobrania pod linkiem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002351
 2. Rozpirządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do pobrania pod linkiem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000831
 3. Regulamin postepowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania budowlanych w specjalności architektonicznej do pobrania pod linkiem:
 4. https://www.izbaarchitektow.pl/pliki/1755_1755_regulaminu_post_kwalifikacyjnego_zal_o-17-v-2022_626139c8aeee7_zm_635157796e206.pdf
 5. Polityka prywatności dla członków i kandydatów na członków Izby Architektów RP do poczytania pod linkiem: https://www.izbaarchitektow.pl/rodo/