Pomorska Okręgowa Izba Architektów - strona główna

Akty prawne

Poradnik - RODO w praktyce architekta
24.05.2018, 14:42:01

Szanowni Państwo,

Architekci IARP, 

W załączeniu znajduje się poradnik - "RODO w praktyce architekta" opracowany na zlecenie Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP przez mec. Mariusza Królczyka w nawiązaniu do szkolenia z tej materii, które odbyło się 22.05.2018 r. 

Akty prawne - RODO, Prawo wodne, warunki techniczne
17.05.2018, 13:40:01
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) >>>
  • Przewodnik RODO dla małych i średnich przedsiębiorców wydany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii autorstwa P. Litwińskiego >>>
  • Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy Prawo wodne opublikowaną w Dzienniku Ustaw w dniu 11 kwietnia 2018 r., poz. 710 >>>
  • Tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z nowelizacji opublikowanej 8 grudnia 2017 r. (wersja czerwono-niebieska – uzupełniona) >>>

 

"Zabudowa śródmiejska uzupełniająca"
25.04.2017, 14:01:18

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy interpretację Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku w sprawie "zabudowy śródmiejskiej uzupełniającej".

Stanowisko IARP - projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówieniń publicznych
01.02.2017, 17:30:11

Szanowni Państwo,

W załączeniu umieszczemy stanowisko IARP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Biuro POOIA RP

Regulamin zasad ponownego wpisu na listę członków oraz szkoleń uzupełniających
05.12.2016, 12:23:52

Szanowni Państwo,

W załaczeniu umieszczamy treść Regulaminu zasad ponownego wpisu na listę członków Izby oraz organizacji i przeprowadzania szkoleń uzupełniających.

Biuro POOIA RP

Pismo w sprawie wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej Ep.
03.03.2016, 17:54:36

Szanowni Państwo,

W załączeniu umieszczamy pismo Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP w sprawie wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej Ep.

Biuro POOIA RP

dot. projektów branżowych dołączanych do projektów budowlanych
11.02.2016, 10:20:14

Szanowni Państwo,
Z upoważnienia Rady Pomorskiej  Okręgowej Izby Architektów RP oraz w związku z problemami interpretacyjnymi art. 29 ust. 1 pkt 27 ustawy Prawo budowlane dot. zakresu projektów branżowych dołączanych do projektów budowlanych budynków informujemy, iż na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa pod linkiem: https://www.piib.org.pl/images/stories/aktualnosci/2016-01/Pismo_Ministra_Infrastruktury_i_Budownictwa.pdf zostało opublikowane pismo Ministra Infrastruktury i Budownictwa o nr DB.II.050.251.2015.IS wyjaśniające stanowisko Ministra w powyższej sprawie.

Biuro POOIA RP

Prawo Budowlane po podpisaniu przez Prezydenta RP - tekst ujednolicony
30.03.2015, 09:57:07

Szanowni Państwo,

W załączeniu znajdą Państwo Prawo Budowlane po podpisaniu przez Prezydenta RP. Materiał został przygotowany przez Pana Jacka Millera, architekta IARP.

Oznaczenia:
Kolor czerwony - uchylone
Kolor niebieski - nowości

Biuro POOIA RP

Wymagania dla projektu budowlanego - przyłącza
08.01.2015, 10:20:19

Szanowni Państwo,

W załaczeniu zamieszczamy stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budowlany w tym projekt zagospodarowania działki lub terenu.

Biuro POOIA RP

Kodeks Urbanistyczno-Budowlany - uwagi
26.08.2014, 14:51:37

Szanowni Państwo,

W załączeniu zamieszczamy projekt Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego. Prosimy o zapoznanie się z projektem i zgłaszanie uwag do projektu na adres mailowy: pomorska@iarp.pl

Biuro POOIA RP

Kdeks Etyki Zawodowej Architektów
26.07.2013, 13:24:39

W załączeniu Kodeks Etyki Zawodowej Architektów

Przykładowa wycena prac projektowych
17.01.2013, 23:52:03

Komisja standardów wykonywania zwodu, umów i honorariów Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP

w celu zaznajomienia młodych, początkujących Kolegów ze sposobami wycen prac projektowych opracowaław/n dokumenty.

Opinie Głównej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej
16.02.2012, 14:54:58

Opinie Głównej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.


1. Opinia GKUA z dn. 27.07.07 r. dot. projektu ustawy Prawo Budowlane. czytaj
2. Opinia GKUA z dn. 03.08.07 r. dot. projektu ustawy o planowaniu przestrzennym. czytaj

Znowelizowana ustawa o samorządach zawodowych
10.02.2012, 20:08:05

Znowelizowana ustawa o samorządach zawodowych plik w formacie .pdf (AdobeReader) ok. 167 kB.

Do ściągnięcia dla Windows 98/ME: Adobe Reader 5.05 ok. 14 MB.

Interpretacja pojęcia drogi ewakuacyjnej
27.10.2010, 08:18:17

W załączonych skanach znajduje się interpretacja pojęcia drogi ewakuacyjnej. Zapraszamy do zapoznania się z tym materiałem.

przegląd prasy
23.07.2010, 13:03:42
ANALIZA OCHRONA ŚRODOWISKA Realizacja projektów budowlanychInwestorzy szybciej otrzymają decyzje środowiskoweNOWE PRAWO - Od dziś będzie można przenieść decyzję środowiskową z jednego inwestora na innego. Ułatwi to prowadzenie prac, bowiem często kto inny zajmuje się przygotowaniem procesu budowlanego, a kto inny faktycznie realizuje inwestycję.Dziś wchodzi w życie nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej popularnie ustawą OOŚ.Nowelizacja ma w założeniu charakter korygujący błędy i niedociągnięcia ustawy OOŚ uchwalonej w pośpiechu, pod presją grożących Polsce sankcji z powodu opóźnienia w implementacji dyrektyw unijnych. Wiele przepisów ustawy OOŚ wzbudza wątpliwości interpretacyjne dające się we znaki inwestorom.Przeniesienie decyzjiPierwsza istotna nowelizacja tej ustawy usuwa przynajmniej niektóre istotne niedociągnięcia.Nowelizacja przywróciła mo-żliwość przeniesienia przez organ administracji decyzji środowiskowej z jednego podmiotu na inny. Regułą jest, iż decyzje administracyjne skierowane są do oznaczonego adresata i nie można przenieść ich na inną osobę. Ustawy związane z procesem inwestycyjno-budowlanym przewidują jednak istotne wyjątki od tej zasady, umożliwiając zmianę adresata, pozwolenia na budowę lub decyzji o warunkach zabudowy.Jest to szczególnie istotne, zważywszy, że często jeden podmiot zajmuje się przygotowaniem procesu budowlanego, w tym uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, a inny go faktycznie realizuje. Zanim ustawa OOŚ weszła w życie, w ten sam sposób jak w przypadku pozwolenia na budowę można było doprowadzić do zmiany adresata decyzji środowiskowej. Brak analogicznej procedury w ustawie OOŚ nie da się wytłumaczyć inaczej jak przeoczeniem ustawodawcy.Przeniesienia decyzji środowiskowej dokonuje organ administracji właściwy do jej wydania. Stronami w tym postępowaniu są wyłącznie pierwotny oraz nowy adresat decyzji. Procedura przeniesienia decyzji środowiskowej znajdzie zastosowanie zarówno w odniesieniu do decyzji wydanych po wejściu nowelizacji w życie, jak i tych wydanych przed tym dniem.Zmiana projektuW toku procesu budowlanego często zachodzi potrzeba dokonania zmian w projekcie budowlanym. Jeżeli takie zmiany są istotne, gdyż dotyczą charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego, takich jak jego wysokość, kubatura lub powierzchnia, wymagana jest zmiana pozwolenia na budowę. Nowelizacja ustawy OOŚ wyłącza w takim przypadku konieczność uzyskania nowej decyzji środowiskowej pod warunkiem, iż zmiany w projekcie nie wpływają na warunki określone w wydanej dla danej inwestycji decyzji środowiskowej.Nie ma wątpliwości, że zmiana ta stanowić będzie istotne ułatwienie dla inwestorów, którzy nie będą musieli na nowo przechodzić czasochłonnej procedury uzyskania nowej decyzji środowiskowej przy każdej zmianie pozwolenia na budowę, która w dodatku otwiera możliwości udziału różnych grup nacisku.Wnioski o nowe decyzjeUstawa OOŚ nałożyła na inwestorów obowiązek uzyskania nowej decyzji środowiskowej dotyczącej oddziaływania inwestycji na obszar Natura 2000, jeżeli taki obszar chroniony został utworzony po uzyskaniu przez inwestora decyzji środowiskowej lub innej decyzji inwestycyjnej, na przykład pozwolenia na budowę lub koncesji. Inwestor został zobowiązany do złożenia wniosku o wydanie nowej decyzji środowiskowej w terminie roku od utworzenia nowego obszaru Natura 2000. Nie było jednak do końca jasne, jaka sankcja groziła za niedopełnienie tego obowiązku. Przepis ten działał z mocą wsteczną, nakładając dodatkowy obowiązek w sprawach rozstrzygniętych już ostateczną decyzją administracyjną. Budziło to uzasadnione wątpliwości dotyczące zgodności tej regulacji z konstytucją. Nowelizacja usuwa ten obowiązek.Konieczne dalsze zmianyPrzedstawione zmiany należy ocenić pozytywnie. Niemniej jednak ustawa OOŚ w dalszym ciągu zawiera niejasności i luki wymagające interwencji ustawodawcy. Wątpliwości budzi m.in. brak precyzyjnych regulacji dotyczących potrzeby zmiany uzyskanej decyzji środowiskowej w sytuacji, gdy założenia inwestycyjne zmieniły się jeszcze przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy. Brak jasnych regulacji w tym zakresie sprzyja dowolności interpretacji przez urzędników i tym samym wzbudza niepewność wśród inwestorów. Pozostaje mieć nadzieję, że również te kwestie zostaną dostrzeżone przez ustawodawcę i doczekają się precyzyjnych rozwiązań legislacyjnych.Jakub Dąbrowskiprawnik w kancelarii LinklatersPodstawa prawnaUstawa z 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 119, poz. 804)
Artykuły nt. ustawy żywiołowej i prawa budowlanego
23.07.2010, 10:48:16
Charakterystyki i świadectwa energetyczne budynków - kompendium informacyjne
20.02.2009, 14:19:10
Krajowa Rada Izby Architektów, wychodząc na przeciw potrzebom środowiska architektów, opracowała kompendium informacyjne w zakresie nowości prawnych odnoszących się do sporządzania charakterystyk oraz świadectw energetycznych budynków. Szczegółowe informacje można uzyskać w nowej zakładce na stronie Krajowej IA: Charakterystyki i świadectwa energetyczne budynków
Poprzednia ustawa o samorządach zawodowych
26.04.2007, 00:12:51

USTAWA

z dnia 15 grudnia 2000 r.

o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

Interpretacja pojęcia "przed wejściem w życie"
00.00.0000, 00:00:00

Poniżej przedstawiamy interpretację przez KGSP pojęcia "wzniesionych przed wejściem w życie" zawartego w rozporządzeniu MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciw pożarowej budynków, .... D.U. 109 poz. 719 :

1  2