Pomorska Okręgowa Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 18.05.2022 | Aktualizacja: 18.05.2022, 16:59:20

Sprawozdanie z v Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP

SPRAWOZDANIE Z V SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO ZJAZDU POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW RP

Obrady rozpoczęto w dniu 19 marca 2022 r. o godz. 10.00, w pierwszym terminie po stwierdzeniu na podstawie wydanych mandatów, że przybyła liczba delegatów spełnia wymagania ważności Zjazdu.

Otwarcia Zjazdu dokonał Przewodniczący Rady POOIA RP arch. Bartosz Macikowski. Przywitał wszystkich zebranych delegatów oraz członków organów statutowych POOIA RP.

Podczas tego zjazdu głosowania odbywały się poprzez system elektroniczny za pomocą specjalnie przygotowanych do tego celu urządzeń. Dzięki temu wyniki głosowania są liczone w czasie rzeczywistym przy jednoczesnym zachowaniu tajności głosowań.

Dokonano wyboru Prezydium Zjazdu i przyjęto porządek obrad. W wyniku głosowania Przewodniczącym Zjazdu został wybrany arch. Ryszard Gruda, Sekretarzem Zjazdu została arch. Lilianna Jehkabson-Pełczyńska, a Z-cą Przewodniczącego Zjazdu arch. Stanisław Dopierała.

Arch. Ryszard Comber Członek Krajowej Rady IARP, delegat naszej Izby na krajowy zjazd przedstawił zagadnienia, którymi zajmowała się Krajowa Rada IARP:

Krajowa Rada podjęła wiele dobrych inicjatyw w mijającej kadencji, działała bardzo sprawnie, powołując wiele komisji i zespołów roboczych. Wychodząc naprzeciw potrzebom mniejszych Izb powołała specjalną komisję do opracowania nowego systemu redystrybucji finansów. Bardzo dużego nakładu pracy wymagały działania legislacyjne, m.in. nad Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Forma jej działania wskazuje na chęć centralizacji Izby, zapominając przy tym o autonomii okręgów. W związku z tym środowisko architektów reagowało na te działania, a Przewodniczący Pomorskiej Rady arch. Bartosz Macikowski został największym rzecznikiem samorządności. Zabrakło pracy nad standardami zawodu architekta i zasadami wyceny projektów tak potrzebnymi w pracy architekta. Na koniec dodał, że arch. Borys Czarakcziew Wiceprezes ds. zagranicznych Krajowej Rady Izby Architektów RP został wybrany do Zarządu Architects' Council of Europe.

Po wystąpieniu przedstawiciela Krajowej Rady IARP przystąpiono do realizacji kolejnych punktów programu Zjazdu.

Wybrano komisje zjazdowe: mandatową, skrutacyjną, wyborczą oraz uchwał i wniosków.

Przestawiono sprawozdania z działalności Rady i Organów Statutowych w 2021 roku. Pełną treść sprawozdań delegaci otrzymali w materiałach zjazdowych, jednak członkowie Rady i przewodniczący organów statutowych przedstawili w skrócie swoją działalność w minionym roku.

Odbyła się dyskusja nad sprawozdaniami, po której Komisja Mandatowa stwierdziła prawomocność zjazdu w pierwszym terminie. Na liście delegatów znajdowały się 53 osoby, stwierdzono obecność 43 osób. W związku z tym zostały przyjęte następujące uchwały:

  • Uchwała nr 1 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady POOIARP
  • Uchwała nr 2 w sprawie udzielenia absolutorium Radzie POOIARP
  • Uchwała nr 3 w sprawie przyjęcia sprawozdania OKR POOIARP
  • Uchwała nr 4 w sprawie przyjęcia sprawozdania OKK POOIARP
  • Uchwała nr 5 w sprawie przyjęcia sprawozdania OSD POOIARP
  • Uchwała nr 6 w sprawie przyjęcia sprawozdania OROZ POOIARP
  • Uchwała nr 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego POOIARP za 2021 r.
  • Uchwała nr 8 w sprawie uchwalenia budżetu POOIARP na 2022 rok

W wyniku dyskusji podczas omawiania budżetu delegaci zdecydowali o przyjęciu dodatkowych uchwał:

­ Uchwała nr 8a w sprawie zasilenia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 30.000 zł z Funduszu Statutowego POOIARP.

­ Uchwała nr 9 w sprawie zasilenia Funduszu Zapomogowego 30.000 zł z Funduszu Statutowego POOIARP.

Zjazd przystąpił do wyboru nowych władz Izby. Kandydaci na Przewodniczącego Rady POOIARP – Aleksandra Wojtczak-Duch i Bartosz Macikowski - zaprezentowali swój program działania w przyszłej kadencji Izby. Również przedstawili się kandydaci
na przewodniczących organów statutowych. Wybory odbywały się poprzez głosowania tajne. Większością głosów Przewodniczącym Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP
na okres VI kadencji 2022-2026 został Bartosz Macikowski, Architekt IARP.

Wyniki wyborów zostały opublikowane na stronie naszej Izby w zakładce:

https://pomorska.iarp.pl/pokaz/sklad_organow_stutowych_pooia_rp_w_vi_kadencji,1986

Podczas Zjazdu do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynął wniosek, który został skierowany do Rady POOIA RP w celu rozpatrzenia i realizacji.

Na tym V Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP został zakończony.

Sprawozdanie sporządziła
Architekt IARP Lilianna Jehkabson-Pełczyńska
Sekretarz Zjazdu