Pomorska Okręgowa Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 25.04.2017 | Aktualizacja: 25.04.2017, 14:01:18

"Zabudowa śródmiejska uzupełniająca"

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy interpretację Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku w sprawie "zabudowy śródmiejskiej uzupełniającej".

Cyt. "W odpowiedzi na Państwa zapytanie dotyczące praktyki stosowanej na trenie województwa pomorskiego, co do kwalifikowania danego terenu jako położonego na terenie "zabudowy śródmiejskiej uzupełniającej" Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku informuje, że jako organ administracji architektoniczno-budowlanej może wyrazić stanowisko wyłacznie w zakresie swojego działania na terenie Miasta Gdanska.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zmianami):
"par. 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

  1. zabudowie śródmiejskiej - należy przez to rozumieć zgrupowanie intensywanej zabudowy na obszarze funkcjionalnego śródmieścia, który to obszar stanowi faktyczne lub przewidywane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego centrum miasta lub dzielnicy miasta;".

Jednocześnie w/w rozporządzenie posługuje się pijęciem śródmiejskiej zabudowy uzupełniającej, które faktycznie nie posiada swojej odrębnej definicji w przepisach, a znajduje się w art. 60 rozporządzenia:

"par. 60.2. W mieszkaniu wielopokojowym dopuszcza się ograniczenie wymagania określonego w ust. 1 co najmniej do jednego pokoju, przy czym w śródmiejskiej zabudowie uzupełniającej dopuszcza się ograniczenie wymaganego czasu nasłonecznienia do 1,5 godziny, a w odniesieniu do mieszkania jednopokojowego w takiej zabudowie nie określa się wymaganego czasy nasłonecznienia.:

Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdansku informuje, że w zakresie swojej właściwości (teren Miasta Gdańska) działa zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zmianami), który normuje postępowanie:

  1. "przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych".

Zgodnie z powyższym wydanie decyzji administracyjnej stanowi każdorazowo rozstrzygnięcie indywidualnej sprawy.
Tyt. Wydział wyjaśnia, że dotychczas wypracowano na naszym terenie pewien rodzaj praktyki w oparciu o obowiązujące na naszym terenie prawo miejscowe i przepisy szczególne.
W związku z tym, że nia ma jednoznacznych ustaleń w zakresie takiej zabudowy w obowiązujących na terenie Miasta Gdańska miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego utworzonych na przestrzeni ostatnich 20 lat, Wydział Urbanistyki i Architektury przyjął następujące zasady określania terenów w zabudowie śródmiejskiej (w tym zabudowy śródmiejskiej uzupełniającej), na których możliwe jest zastosowanie cytowanych przepisów:
Po pierwsze - Obszar Centralnego Pasma Usługowego określony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gdanska z 2007 r. (uchwała nr XVIII/431/07 Rady Miasta Gdańska).
Po drugie - obszary osrodków dzielnicowych (w granicach każdorazowo doprecyzowanych indywidualnie) - wyznaczonych w tym Studium. Uwzględnia się również zapisy dotyczące charakteru zabudowy, które znalazły się w niektórych nowszych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
W aktualnie opracowywanym Studium w celu ujednolicenia zasad stosowania przepisu dotyczącego zabudowy śródmiejskiej będą określone wszystkie tereny, na kt orych ta kwalifikacja będzie obowiązywała. Biorąc pod uwagę to, że przy opracowywaniu miejscowych plnaów wymagana jest zgodność z zapisami Studium można oczekiwać, że w przyszłych planach sprawa zabudowy śródmiejskiej będzie jednoznacznie określona. Będzie to jednocześnie przesłanką do ustalania takiej formy zabudowy w treści wydawanych decyzji o warunkach zabudowy.
W postępowaniach dotyczących wydania pozwolenia na budowę, gdzie wymagana jest ocena takiej zabudowy, każdorazowo organ rozpatrując sprawę bada zgodność z uwarunkowaniami wynikającycmi z prawa miejscowego i przepisów szczególnych. Również projektant w ramach swoich obowiązków wynikających z Prawa budowlanego powinien mieć wiedzę w zakresie obowiązujących przepisów i zasd urbanistycznych obowiązujących na danym terenie inwestycyjnym. Nie ma przeciwwskazań aby każdorazowo zwrócić się do organu z zapytaniem o interpretację lub ocenę takiej kwalifikacji".

Biuro POOIRA RP