Pomorska Okręgowa Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 05.06.2018 | Aktualizacja: 05.06.2018, 15:19:46

Zaproszenie do pracy w Komisji ds. Legislacji i Warunków Wykonywania Zawodu

Szanowne Koleżanki i Koledzy Architekci
Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP

Mamy przyjemność poinformować, że przy Pomorskiej Okręgowej Izbie Architektów RP w Gdańsku powołana została Komisja ds. Legislacji i Warunków Wykonywania Zawodu. Obecnie Komisja działa w składzie:

arch. Michał Staszewski – Przewodniczący
arch. Grzegorz Bukal – Z-ca Przewodniczącego
arch. Janusz Wieczorkiewicz – Członek

Naszą intencją jest systemowa pomoc Członkom Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP w eliminowaniu czynników komplikujących wykonywanie zawodu Architekta oraz wprowadzanie i promowanie działań podnoszących prestiż i poszanowanie zawodu architekta. Liczymy na włączenie się w podjętą przez nas pracę. Komisja ds. Legislacji i Warunków Wykonywania Zawodu (kadencja 2018 -2022 r.) zaprasza członków POOIA RP do współpracy w zakresie kształtowania systemu prawnego regulującego działalność zawodową architektów i przez to – w następstwie – oddziałującego na stan i jakość otoczenia urbanistycznego i architektonicznego w naszym kraju.

I . Współpraca może polegać na:

 1. Stałym członkostwie w Komisji ds. Legislacji i Warunków Wykonywania Zawodu i uczestniczeniu w stałych działaniach Komisji, w tym w posiedzeniach planowanych w liczbie jednego w każdym miesiącu (terminy posiedzeń ustalone zostają na każdą czwartą środę miesiąca w siedzibie POOIA RP).

lub

 1. Zgłaszaniu Komisji ds. Legislacji i Warunków Wykonywania Zawodu problemów, nieprawidłowości i utrudnień pojawiających się w działalności zawodowej architektów oraz, jeśli to możliwe, propozycji zaradzenia im - w szczególności chodzi o sytuacje powstające w następstwie:
  1. Stosowania ustaleń zawartych w obowiązującym zespole regulacji prawnych w kolejnych stadiach procesu inwestycyjnego tj. w przygotowaniu inwestycji, wielofazowym i wielobranżowym projektowaniu, realizacji inwestycji, oddawaniu jej do użytku, rozliczeniu i w późniejszej eksploatacji obiektów wchodzących w zakres tej inwestycji.
  2. Działań określonych podmiotów i jednostek komunalnych, regionalnych i krajowych w zakresie infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania zamierzonej inwestycji i uzgodnień z ich strony we wszystkich ww. stadiach procesu inwestycyjnego.
  3. Działań organów administracji architektoniczno – budowlanej, państwowych służb specjalistycznych i organów nadzoru budowlanego, ich czynności administracyjno-prawnych oraz uzgodnień z ich strony we wszystkich ww. stadiach procesu inwestycyjnego.
  4. Obowiązku stosowania, w określonych procesach inwestycyjnych, procedur przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych, w tym - w szczególności - zasad udzielania zamówień w trybie konkursowym i w trybach uproszczonych.
  5. Wkroczenia projektującego lub prowadzącego inne działania zawodowe architekta w obszar twórczy chroniony prawami autorskimi innych architektów i twórców - nieżyjących, żyjących lub nieustalonych.
 2. Forma zgłoszenia

Zgłoszenia, o których mowa w p. I. 2., nie powinny mieć formy skargi lub obwinienia lecz formę rzeczowej informacji oraz analizy zaistniałych trudności i nieprawidłowości z ewentualnym wskazaniem środków zaradczych. Zgłoszenie powinno mieć formę pisemną przesłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej, listownie lub złożonego osobiście pisma. Zgłoszenie powinno zawierać pełne imię i nazwisko oraz nr ew. PO –xxxx zgłaszającego i jego czytelny podpis.
W przypadku zamieszczenia w zgłoszeniu innych nazwisk i nazw Komisja zapewnia zachowanie ich do własnej wiadomości, chyba że zgłaszający uzna jawność takich danych za konieczną.

Korespondencję należy kierować na adres:

Komisja ds. Legislacji i Warunków Wykonywania Zawodu przy Pomorskiej Okręgowej Izbie Architektów w Gdańsku -Targ Węglowy 27 80-836 Gdańsk Tel. 58 – 300 06 56, pomorska.@iarp.pl

II.  Członkowie POOIA współpracujący z Komisją ds. Legislacji Warunków Wykonywania Zawodu będą otrzymywali projekty nowych aktów prawnych i nowelizacji aktów obowiązujących (sejmowych, rządowych, resortowych, samorządowo-izbowych) przesyłanych przez KRIA RP w Warszawie do rozszerzonych konsultacji. Zapewni to pełniejszą informację i udział w kształtowaniu systemu prawnego mającego wpływ na warunki wykonywania powołania i zawodu architekta.

Z poważaniem,
Komisja ds. Legislacji i Warunków Wykonywania Zawodu