Pomorska Okręgowa Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 17.04.2018 | Aktualizacja: 17.04.2018, 09:27:24

Tereny poprzemysłowe jako atrakcyjna przestrzeń rekreacyjna – projekt LUMAT - seminarium

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych zaprasza na otwarte seminarium pt. Tereny poprzemysłowe jako atrakcyjna przestrzeń rekreacyjna – projekt LUMAT, które odbędzie się w Katowicach, 19 kwietnia 2018 (czwartek), godz. 13.00.

Na seminarium przedstawione zostaną „Plan działań w zakresie wzmocnienia i rozwoju systemu zielonej infrastruktury w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic wraz z analizą i oceną usług ekosystemowych związanych z wdrożeniem tego systemu” oraz projekt pilotażowy zagospodarowania terenu hałdy pocynkowej przy ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej.

Plan działań powstał w  grudniu 2017 r., a jego opracowanie wykonała Pracownia HORTUS w ramach projektu LUMAT – Zrównoważone gospodarowanie przestrzenią w zintegrowanym zarządzaniu środowiskowym Miejskich Obszarów Funkcjonalnych.

Cele ogólne Planu działań można streścić jako działania mające podnieść jakość przestrzeni, przyczynić się do zwiększenia spójności dzielnic oraz wzmocnić w ten sposób i powiązać ze sobą procesy rewitalizacji. Szczególnie istotne jest zagospodarowanie terenów poprzemysłowych i nieużytków dla funkcji rekreacyjnej. W dobie kurczenia się miast stanowi to pewną szansę na powstrzymanie tych procesów w granicach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF). W granicach MOF wskazano obszary wymagające działań wzmacniających: lokalną bioróżnorodność, poprawę powiązań środowiskowych poprzez wzbogacenie siedlisk, ochronę wartości przyrodniczych powstałych spontanicznie na terenach zdegradowanych, czasem również remediację zanieczyszczeń lub fitostabilizację oraz racjonalną gospodarkę zasobami zieleni.

Więcej informacji:
https://ietu.pl/wp-content/uploads/2018/03/Program_seminarium_IETU_19_kwietnia_2018_1.pdf

https://ietu.pl/otwarte-seminaria-ietu/najblizsze-seminarium-2-2/