Pomorska Okręgowa Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 14.08.2018 | Aktualizacja: 14.08.2018, 15:07:36

Ostrzeżenie o przetargu w Bydgoszczy

Rada KPOIA RP wyraża oburzenie skandalicznymi warunkami
zamówienia publicznego na prace projektowe, ogłoszonego dnia 26.07.2018 r:

 

Zamawiający:
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana iJędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy,
Al. prof. S. Kaliskiego7,
85-796 Bydgoszcz

Przedmiot przetargu:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.
„Budowa budynku wstępnej obróbki, konserwacji i
przetwarzania surowców rolno-spożywczych z zapleczem
magazynowym, socjalnym i wyposażeniem”

W opinii Rady Zamawiający przyjął terminy realizacji dokumentacji, które
są niemożliwe do spełnienia przez żaden rzetelnie podchodzący do tematu zespół projektowy. Szczególnie rażący jest czas przeznaczony na wykonanie kompletnego projektu budowlany wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę, dla których

to zadań przewidziano okres 7 dni licząc od daty przedłożenia koncepcji do akceptacji przez Zamawiającego. Przy okazji warto zwrócić też uwagę, że w czasie przeznaczonym na tę fazę opracowanie, Wykonawca będzie dopiero oczekiwał od Zamawiającego akceptacji koncepcji. Ponadto Zamawiający wymaga od Wykonawcy w tym okresie (praktycznie pięciu dni roboczych) zorganizowania dwóch spotkań konsultacyjnych w pełnym składzie całego zespołu projektowego.

W opisie kryteriów do wyboru najlepszej oferty zapisy są równie kuriozalne, gdyż dla i tak nierealnych terminów realizacji, wprowadzono kryterium o wadze 20% za skrócenie tych terminów!!!

Uwzględniając powyższe, zaproponowane warunki zamówienia sugerują, że osoba odpowiedzialna za przygotowanie przetargu z ramienia Zamawiającego ma niewielką wiedzę o procesie projektowym i w związku z tym Rada KPOIA RP była zobowiązania do wskazania nieprawidłowości, albo projekt będący przedmiotem postępowania już powstał a przetarg ma jedynie umożliwić sfinansowanie go z funduszy publicznych.

Taka sytuacja stanowi jawne naruszenie Prawa Zamówień Publicznych i wskazuje na brak profesjonalnego podejścia ze strony Zamawiającego.

Tylko dla przypomnienia Zamawiającemu: zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych: wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

Członkowie Izby Architektów RP powinni mieć świadomość, że Izba zastrzega sobie prawo kontroli przebiegu takiego przetargu, a szczególnie w zakresie wątpliwych treści zawartych
w ogłoszeniu przez Zamawiającego, listy zespołów zgłoszonych i rozstrzygnięć dotyczących wyłonienia zwycięzcy!

Do wiadomości członków Izby cytujemy fragment SIWZ dotyczący terminów
i kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty:

„ TERMINWYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Całość dokumentacji projektowej musi zostać wykonana w terminie do 26.09.2018 r. poza przyszłymi usługami wynikających z nadzoru autorskiego, które Wykonawca będzie świadczył nie dłużej niż do 31.12.2019 r.

2. Ponadto Zamawiający wymaga, w terminie:

1) do 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy przedstawić Zamawiającemu koncepcję wielobranżową do akceptacji;

2) do 21 dni kalendarzowych od podpisania umowy – opracuje projekt budowlany oraz komplet pozostałej dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę
i złoży wniosek o pozwolenie na budowę. Jednocześnie w celu akceptacji założeń dokumentacji wymagane są co najmniej 2 spotkania zespołu projektowego z Zamawiającym na etapie tworzenia projektu budowlanego w siedzibie Zamawiającego;

3) do 26.09.2018 r. – opracuje projekt wykonawczy oraz specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robót oraz pozostałą dokumentację niezbędną do rozpoczęcia budowy.”

XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT.

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się kryteriami:

-    Cena – 60%

- Skrócenie terminu opracowania projektu budowlanego oraz kompletu pozostałej dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i złożenie wniosku
o pozwolenie na budowę - 20%

-    Czas reakcji związany ze sprawowaniem nadzoru autorskiego – 20%

 

mgr inż. architekt IARP Marek Grosz
Przewodniczący Rady KPOIARP