Pomorska Okręgowa Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 19.10.2017 | Aktualizacja: 19.10.2017, 11:54:20

Oferta pracy - od inspektora do głównego specjalisty

Laboratorium Innowacji Społecznych ogłasza nabór na stanowisko od inspektora do głównego specjalisty w Dziale Inwestycji.

Wymiar etatu: 1 etat (40 godzin tygodniowo)

Warunki pracy zgodne z obowiązującymi przepisami zawartymi w:

 • Kodeksie pracy oraz w ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
 • Praca w budynku dostosowanym dla osób niepełnosprawnych, w budynku  z windą, na I piętrze.

Główne obowiązki:

 • prace nad przygotowaniem inwestycji rewitalizacyjnych do realizacji w tym:
  • ustalenie i przygotowanie założeń funkcjonalnych i technicznych poszczególnych inwestycji,
  • przygotowanie przedmiotu zamówienia na prace projektowe i udział w postępowaniach przetargowych,
  • przygotowanie założeń do konkursów architektonicznych/urbanistycznych,
  • bieżąca współpraca z projektantami/ interesariuszami na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej,
  • sprawdzanie kompletności i przydatności dokumentacji technicznych (dokumentacji projektowo-kosztorysowej),
  • bieżąca współpraca z jednostkami miejskimi i organami odpowiedzialnymi za uzgodnienia dokumentacji projektowej,
 • udział w przygotowaniu postępowań przetargowych na wybór wykonawców robót, nadzoru inwestorskiego,
 • nadzór nad pracami wykonawcy i inspektorów nadzoru inwestorskiego,
 • udział w sporządzaniu dokumentacji dot. zamówień publicznych.

Wykształcenie oraz wymagany staż pracy:

wykształcenie wyższe techniczne w zakresie, architektury/  budownictwa lądowego,/urbanistyki lub inne wykształcenie wyższe techniczne i 5 lat doświadczenia w realizacji inwestycji związanych z infrastrukturą drogową / zagospodarowaniem przestrzeni publicznych

 

Pozostałe wymagania niezbędne :

 • praktyczna znajomość zagadnień prawa budowlanego
 • znajomość zasad wyceny prac projektowych i kosztorysowania robót budowlanych
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera pakiet MS Office,
 • bardzo dobre umiejętności organizacyjne/ duża samodzielność w wykonywanych zadaniach,
 • umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność, sumienność, odpowiedzialność
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 • umiejętność działania pod presją czasu

Wymagania dodatkowe (preferowane):

 • doświadczenie w zakresie projektowania lub realizacji zagospodarowania przestrzeni publicznych/  infrastruktury drogowej

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny, CV,
 •  
 • świadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzające w/w staż pracy,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie ( dot. obywatelstwa polskiego lub innego w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowychz ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegają zniszczeniu".
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*.
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej,
 • osoby pragnące skorzystać z uprawnień przysługującym osobom niepełnosprawnym muszą dodatkowo wraz z dokumentami przedłożyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu wrześniu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie  wynosił co najmniej 6%.

 

 

Wszystkie w/w dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

 

Dokumenty należy przesyłać  lub  składać do dnia 7 listopada  2017 r. na adres:

LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH

Al. Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

„z dopiskiem: rekrutacja na stanowisko ds. inwestycji”

Dokumenty złożone drogą e - mailową nie będę rozpatrywane.

 Inne informacje:

 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o godzinie rozmowy kwalifikacyjnej / warsztatach.
 • Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
 • Za dzień złożenia dokumentów uznaje się dzień dostarczenia dokumentów do Laboratorium Innowacji Społecznych.
 • Dokumenty można składać w Laboratorium Innowacji Społecznych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 (Al.Zwycięstwa 96/98,I piętro pokój nr F1.01, wejście od strony Redłowo SKM). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 727 39 05

*W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny